Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.bmpharma.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Firma Bio Medical Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi prowadzi Sklep Internetowy pod adresem www.bmpharma.pl. Bio Medical Pharma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 02.01.2014r., NIP: 5342494798, REGON: 147031185.
 2. Poniższy regulamin skierowany jest do Konsumenta i definiuje tryb i zasady zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Do korzystania ze Sklepu, sprawdzania asortymentu oraz zawierania Umowy sprzedaży konieczne jest: posiadanie urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarką internetową, wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

– strony internetowej, poprzez zakładkę „Kontakt” a następnie „Napisz do nas”,

– poczty elektronicznej ([email protected]),

– telefonicznie pod numerami +48 42 652 10 44, +48 789 444 529 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30),

– pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Kaczeńcowa 10F 91-214 Łódź).

5. Klient może założyć Konto na stronie www.bmpharma.pl , aby mieć dostęp do historii swoich zamówień. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta, aby zapoznać się z asortymentem sklepu oraz złożyć zamówienie.

6. Ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami zawierającymi VAT (cena brutto). Ceny przy produktach nie zawierają ceny dostawy.

7. Sprzedawca w każdym momencie ma prawo do zmiany ceny towarów, udzielenia rabatu na cały asortyment lub pojedyncze produkty bądź wycofania towaru.

8. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu do takich krajów jak: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy.

§2 Definicje

 1. Dni robocze- każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Dostawa- czynność mająca na celu dostarczenie Klientowi Towaru wskazanego w Zamówieniu,
 1. Klient- każda osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
 2. Konto- Konto Klienta, które może założyć w Sklepie, gromadzone są tam jego dane oraz historia zamówień,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
 4. Newsletter- aktualne informacje o produktach i Sklepie rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej
 5. Regulamin- niniejszy dokument
 6. Sklep- oznacza serwis internetowy, pod kt.rym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem: https://bmpharma.pl/,
 7. Sprzedawca- Bio Medical Pharma z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 10F 91-214 Łodź, KRS 0000492940 ] NIP: 5342494798, REGON: 147031185,
 8. Towar- dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, tutaj: suplementy diety, produkty kosmetyczne,
 9. Umowa- oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
 10. Zam.wienie- oświadczenie woli klienta mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towar.w za pośrednictwem Sklepu,

§3
Założenie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta jest całkowicie darmowe.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji.
 3. Na Stronie internetowej konieczne jest podanie adresu e- mail, na który zostaje wysłanylogin oraz tymczasowe hasło do logowania.
 4. Po zalogowaniu wspomnianymi powyżej danymi klient może edytować hasło i danekonta oraz zmienić swoje dane osobowe. Klient może edytować te dane każdorazowo po zalogowaniu.§4 Składanie Zamówień
 1. Klienci mogą składać Zamówienia przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera interesujący go produkt i klika przycisk„DODAJ DO KOSZYKA”, następnie Klient wykonuje kolejne kroki w oparciu opojawiające się na stronie komunikaty.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e- mail potwierdzającyzłożone zamówienie- wraz z informacją o zamówionych produktach oraz sposobiedostawy.
 4. W przypadku zamówień powyżej 450 zł Klient nie ponosi kosztów dostawy gdy zamówienie zostanie opłacone z góry.
 5. W celu modyfikacji bądź anulowania zamówienia Klient powinien niezwłocznie pojego złożeniu skontaktować się ze Sprzedawcą (drogą e- mail bądź telefonicznie).

§5
Oferowane metody płatności oraz dostawy

Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody płatności:

• płatność przelewem na konto Sprzedawcy- numer rachunku bankowego 27 1140 1108 0000 3694 5600 1001 (

• •

 • §6 Realizacja Zamówień
 1. Wymogiem realizacji Zamówienie złożonego przez Klienta jest poprawne wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych.
 2. Jeżeli Klient niepoprawnie bądź niekompletnie uzupełni formularz Zamówienia Sprzedawca będzie podejmował próby kontaktu w celu potwierdzenia bądź uzupełnienia danych. Jeżeli Sprzedawcy nie uda się skontaktować w przeciągu 7 dni Zamówienie zostanie anulowane a środki zwrócone na konto, z którego została dokonana płatność.
 3. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy zależny jest od aktualnej ilości Zamówień. Zamówienia są realizowane chronologicznie.
 5. Potwierdzeniem zakupu jest dołączany do Zamówienie paragon bądź (na życzenie klienta) FV.

S.A., ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań),

mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA),

płatność za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com (Krajowy Integrator Płatności, płatność za pośrednictwem systemu płatności PayPal.com.

 1. Zamówienia pakowane są w tekturową przekładkę oraz foliopak kurierski i wysyłane za pośrednictwem firmy DPD , DHL bądź InPost.
 2. Klient po otrzymaniu Zamówienia zobowiązany jest zweryfikować czy przesyłka nie została uszkodzona i jest zgodna z zamówieniem§7
  Prawo Odstąpienia Od Umowy
 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych.
 2. Czas na zwrot liczony jest od momentu wydania Towaru (
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w momencie, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar, który został otwarty po dostarczeniu.
 4. Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną (poprzez e- mail).
 5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 6. W momencie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczeniaTowaru
 7. Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, a na pewno nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, jaką poniósł Konsument za Towar do momentu jego otrzymania.
 9. Zwrot środków dokonany jest w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności, na wyraźne życzenie konsumenta sposób ten może zostać zmieniony.
 10. Koszty zwrotu Towaru pokrywane są w całości przez Konsumenta- zgodnie ze stawkami wybranego przewoźnika.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia gdy pojawi się błąd w kwocie końcowej podczas składania zamówienia przez Konsumenta. Sprzedawca Anuluje takie zamówienie i zwróci błędnie pobraną kwotę Konsumentowi.

Dane sprzedawcy:
Nazwa: Bio Medical Pharma Sp. z o.o.
Adres: Kaczeńcowa 10F 91-214 Łódź NIP: 5342494798

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

page4image991111296

(na podstawie art. 545§ 2

page4image991115040

Kodeksucywilnego). Jeżeli Klient zauważy jakiekolwiek uchybienia odnośnie

page4image991123616

dostarczonej przesyłki powinien niezwłocznie zgłosić to do Sprzedawcy bądź (jeżeli

page4image991133376

kurier jest obecny przy weryfikacji przesyłki) odmówić przyjęcia Towaru.

page4image991142160

w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż

tj. od dnia od objęcia rzeczy

page4image991155600 page4image991155888

przewoźnik).

page4image967146960

(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez

page4image967060176

Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

page4image967113680

oferowany przez Sprzedawcę).

ZWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa Towarów:
Data zakupu:
Data otrzymania Towarów: Numer paragonu:

DANE KUPUJĄCEGO

Imię i Nazwisko: Adres:

Miejscowość, data…………

Podpis

Zwrot środków zostanie dokonany na numer rachunku, z którego robiona była płatność za Towar.

Jeżeli zwrot środków ma nastąpić na inny numer rachunku proszę wskazać go w formularzu.

§8 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje Prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru jeżeli okaże się on niezgodny bądź będzie posiadał wady.
 2. Klient składa reklamację drogą e- mailową, na adres [email protected].
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawarte były takie informacje, jak: dane Klienta składającego reklamację, opis wady, w jakich okolicznościach wystąpiła bądź mogławystąpić oraz żądanie Klienta związane z wadą Towaru.
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Towar, na kosztSprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się (e- mailowo bądź telefonicznie) zeSprzedawcą.
 5. Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie- nie później niż wterminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.§9 Postanowienia Końcowe

page5image991311456

1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim. 2.

3. 4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz

Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów

zawieranych przez dokonaniem zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin, który

obowiązywał w dniu zawarcia Umowy.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020r