Polityka Prywatności

Definicje.

Administrator – Bio Medical Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.bmpharma.pl

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bio Medical Pharma Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi Kaczeńcowa 10F 91-214, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000492940, NIP: 5342494798, REGON: 147031185, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

Jakiego rodzaju dane zbieramy za pośrednictwem Serwisu?

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, zbieramy Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie.
 2.  Dane osobowe zbieramy poprzez odpowiednie formularze, podczas gdy przeglądasz Serwis, rejestrujesz się, składasz zamówienie on-line, kontaktujesz się ze Spółką lub uczestniczysz w promocjach. Ponadto, zbieramy wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po Serwisie.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, a nieposiadających konta w Serwisie ani nie składających zamówienia on-line jako Gość, przetwarzane są przez nas w celu pozyskiwania informacji dotyczących sposobu nawigowania na stronie Serwisu, oglądanych produktów, artykułów dodanych do koszyka, odwiedzanych sekcji czy lokalizacji.
 2. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów.
 3. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Obsługa zamówień online

Złożenie zamówienia w sklepie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, nazwa firmy, NIP, informacja na temat płatności i historia płatności, informacja na temat zamówień. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Jeśli masz konto w sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak: historia zakupów, historia zamówień, koszyk klienta, stan przesyłek, płatności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 1. jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji złożonego zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. jeżli przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 4. jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Formularze kontaktowe

Skorzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z podaniem danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji z użytkownikami Serwisu.
Marketing bezpośredni

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pliki Cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego uzywamy plików „cookies”?

 1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.11. Jakich plików „cookies” używamy?
 2. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.12. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.13. Usuwanie plików „Cookies”
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.V. Okres przetwarzania danych osobowych.1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom kurierskim i operatorom pocztowym (w związku z realizacją zamówienia).
 2. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji zawierających dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).VIII. Uprawnienia podmiotów danych.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych;sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Twoją szczególną sytuacją. Odnośnie prawa do wycofania zgody wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do jej wycofania, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez: wysłanie maila bezpośrednio Spółce na adres [email protected]

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązuje RODO i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e- mailową.
 3. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.